Taxe și impozite

Hotararea nr. 52 – 20.12.2019 – stabilire taxe si impozite pe anul 2020

Atribuţiile biroului taxe și impozite:

– Activitatea biroului se bazează pe stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale datorate de către persoane fizice şi juridice, denumite contribuabili;

– Biroul impozite şi taxe eliberează contribuabililor, persoane fizice şi juridice, adeverinţe şi certificate referitoare la evidenţele fiscale existente;

– Contribuabilii, persoane juridice, calculează impozitul sau taxa datorată anual şi depun „declaraţia de impunere” la biroul de impozite şi taxe, din cadrul Primăriei comunei Milcov în termen de 30 de zile de la data dobândirii unor bunuri impozabile sau taxabile, după caz, în vederea determinării valorilor impozabile, precum şi a impozitelor sau taxelor aferente.

– Participă la fundamentarea bugetului la partea de venituri;

– Organizează, îndrumă şi urmăreşte: primirea, verificarea, operarea în baza de date şi arhivarea declaraţiilor de impunere pentru impozite si taxe locale;

– Răspunde de întocmirea şi realizarea programului de control fiscal privind impozitele şi taxele locale;

– Propune în condiţiile legii măsuri pentru soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor împotriva actelor de control şi de impunere, care au ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a accesoriilor acestora, întocmite de persoanele din cadrul biroului;

– Organizează activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele şi taxele locale;

– Analizează după fiecare termen de plată , pe baza evidentei analitice, lista debitorilor persoane fizice si juridice, care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale şi începe procedura de recuperare a creanţelor bugetare în conformitate cu prevederile legale;

-Verifică şi avizează efectuarea compensărilor şi restituirilor de impozite şi taxe;

– Verifica şi analizează dosarele depuse de contribuabili persoane fizice si juridice conform legislaţiei în vigoare, prin care se solicită acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale şi întocmeşte raportul de specialitate pe care îl înaintează spre aprobare Consiliului Local;

– Stabileşte şi aplica măsurile ce se impun pentru iniţierea unor acţiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităţilor şi persoanelor care nu-şi achită în termen obligaţiile fiscale;

– Organizează arhivarea şi păstrarea dosarelor fiscale şi celorlalte documente referitoare la depunerea şi încasarea debitelor;

– Colaborează cu celelalte compartimente ale Primăriei, cu societăţile bancare şi cu alte instituţii, în vederea încasării impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice;

– Întocmeşte documentele necesare de executare silita pentru debitorii care nu işi plătesc de buna voie obligaţiile datorate bugetului local conform OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscală.

– Aduce la cunoştinţa conducerii şi informează organele abilitate ori de câte ori constată fapte care constituie infracţiuni conform prevederilor legale;

– Îndeplineşte orice alte atribuţii rezultate din HCL şi dispoziţiile Primarului.

Sari la conținut