Str. Principală, nr. 15, satul Ulmi tel. 0372919969 fax. 0349814147

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de Consilier grad profesional Asistent, clasa I

PRIMĂRIA COMUNEI MILCOV

Comuna Milcov, str. Principală, NR.15, judeţul Olt TELEFON 0372919969 FAX:0349814147; e-mail:cmilcov@yahoo.com

Nr. 3898 din 22.12.2017

 

 

 

 

     Primăria comunei Milcov, județul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad professional asistent, compartimentul Stare civilă.

      Condiţii de participare la concurs:

 

      Condiţii generale:

     - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea Nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi

       completările ulterioare

 

    Condiţii specifice:

     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;,

     - minim 1 ani vechime în specialitatea studiilor;

 

     Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei comunei Milcov în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind condiţiile de desfăşurare a concursului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

     Dosarul de concurs va conţine, în mod obligatoriu documentele prevăzute în art. 49 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008

 

     Bibliografie:

    1. Constituția României

    2. Legea Nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici-republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    3. Legea Nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici

    4. Legea Nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare privind administraţia

    publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare;

    5. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare;

    6. Hotărârea de Guvern nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare

    civilă

    7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

    8. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces

    la informatiile de interes public.

    9. Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor (divorțul prin acordul soților): art. II, art. XXIII

  10. O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice

  11. O.G. nr.27 /2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

  12. O.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reședinta și actele de identitate ale cetatenilor romani;

  13.Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor

     date

 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Milcov, satul Ulmi, str. Principală nr. 15, tel. 0372919969, e-mail cmilcov@yahoo.com

 

- Fișa postului vacant Consilier clasa I grad profesional Asistent

 

 

- 17.01.2017  Rezultatul selecției dosarelor depuse