Str. Principală, nr. 15, satul Ulmi tel. 0372919969 fax. 0349814147

 

PRIMARIA COMUNEI MILCOV

Comuna Milcov, str. Principală, NR.15, judeţul Olt TELEFON 0372919969 FAX:0349814147; e-mail:cmilcov@yahoo.com

Nr. 3928 din 27.12.2017

 

     Primăria Comunei Milcov, Județul Olt, organizează concurs de recrutare în data de 29.01.2017 ora 10.00 proba scrisă și în data de 31.01.2017 proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

     Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din REGULAMENT- CADRU*) privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG 286/2011

     Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

     - nivelul studiilor – postliceal;

     - vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.

     Concursul se va organiza conform calendarului următor:

     - 29 ianuarie 2018, ora 1000: proba scrisă;

     - 31 ianuarie 2018, ora 1000: proba interviu.

     Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 6, alin. (1) din din REGULAMENT-CADRU*) privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG 286/2011 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

 

 

     BIBLIOGRAFIE

 

   1. Codul de Etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, aprobat prin HG nr. 2/2009;

   2. OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și

       organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

   3. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a

       Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;

   4. Urgențe medico-chirurgicale: sinteze, Lucreția Titirca, București, Editura Medicală / 2006

                • Resuscitarea cardio-respiratorie - pag. 51-69

                • Șocul - pag. 262-273

   5. Tehnici de evaluare și îngrijire acordate de asistenții medicali, Lucretia Titirca, ediția a 7-a, București, Viața Medicală Românească – 2008

               • Puncțiile – pag 41-57

               • Recoltarea sângelui – pag. 78-88

               • Recoltarea secreției nazale, otice și ocular – pag. 91-92

               • Sondaj gastric – pag. 110

               • Sondaj vesical – pag. 116-119

   6. Îngrijiri special acordate pacienților de către asistenții medicali, Lucretia Titirca, ediția a 9-a, București, Viața Medicală Românească – 2008

               • Îngrijirea pacienților cu afecțiuni digestive – pag. 69-64

               • Îngrijirea pacienților cu afecțiuni oftalmologice – pag. 131-145

   7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

   8. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Milcov, satul Ulmi, Strada Principală nr. 15, județul Olt, telefon 0372/919.969, e-mail: cmilcov@yahoo.com.

 

 

 

 

 

 

 

16.01.2018 - Rezultate selecție dosare